Obchodní podmínky

Obchodní podmínky poskytování služby Targetty

společnosti Uniwise s.r.o.
se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, IČ: 28658965
zapsané Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37566.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky užívání služby Targetty představují smlouvu uzavřenou mezi společností Uniwise s.r.o. se sídlem se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava Poruba, Česká republika, IČ:28658965, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37566 (dále jen „Dodavatel“) a Vámi, fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Odběratel“), která Vás opravňuje k používání služby Targetty (dále jen „Smlouva“) za zde uvedených smluvních podmínek.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Dodavatele a následným potvrzením registrace použitím aktivačního odkazu v emailu, který Vám byl zaslán na Vámi uvedený email v registračním formuláři, uzavíráte Smlouvu, jejíž obsah tvoří zde uvedené podmínky. Pokud uzavíráte Smlouvu jménem Odběratele – právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněni k platnému uzavření Smlouvy. V případě, že nemáte toto oprávnění nebo nesouhlasíte s některými ustanoveními Smlouvy, aktivační odkaz v emailu potvrzujícím registraci nepoužívejte a doručený email smažte, Smlouva tímto není uzavřená a služby, které jsou jejím předmětem, nebudou poskytovány.

Při registraci je Odběratel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Odběratel při jejich změně povinen aktualizovat.

2. Předmět smluvních podmínek

Dodavatel poskytuje za zde uvedených podmínek uživateli Službu.

Odběratel je právnická nebo fyzická osoba, která v souladu s těmito Smluvními podmínkami provedla registraci.

Služba je poskytována prostřednictvím webového serveru www.targetty.com jako služba Targetty. Spočívá v sadě nástrojů pro plánování, reportování a práci s informacemi. Jejím obsahem jsou postupy, informace, data a díla včetně děl autorských.

Poplatek za užívání je úplata určena na základě ceníku Dodavatele. Jejím zaplacením Odběratel získává právo používat placené součástí Služby v souladu se smluvními podmínkami po dobu řádně uhrazeného poplatku za užívání.

Písemná forma komunikace: Veškerá formální komunikace mezi Dodavatelem a Odběratelem může být uskutečňována buď písemně či emailem. K tomuto účelu slouží tyto emailové adresy: na straně Odběratele emailová adresa uvedená v registraci, na straně Dodavatele adresa podatelna@targetty.com. Komunikace ze strany Dodavatele ve vztahu k jednomu či více Odběratelům může být Dodavatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění sdělení prostřednictvím internetových stránek Dodavatele. Při použití některého se shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma.

3. Poskytování Služby

Za předpokladu udělení souhlasu se smluvními podmínkami a v případě placených součástí Služby také za předpokladu řádné úhrady Poplatku za užívání uděluje Dodavatel Odběrateli právo k užívání Služby. Udělené právo je nepřevoditelné a nevýhradní, územně neomezené, poskytnuté bez Poplatků pro 1 uživatele nebo po dobu řádně uhrazeného Poplatku za užívání pro zaplacený počet uživatelů.

Odběratel není oprávněn:

a) bez výslovného souhlasu Dodavatel postoupit práva k používání Služby ani Službu zpřístupnit jiným způsobem, než jak vyplývá z jeho běžného užívání, a to ani osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 66a Obchodního zákoníku;

b) software, který je součásti Služby rozmnožovat za účelem jeho rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Dodavatel předchozí písemný souhlas;

c) provádět dekompilace, úpravy, zpracování, překlady či jiné změny software, který je součásti Služby, a to ani za účelem odstranění vad ve smyslu ustanovení § 66 Autorského zákona; Odběratel má však nárok na vrácení Poplatku za užívání za období, kdy nemohl službu užívat z důvodu chyby; Odběratel může rovněž odstoupit od smlouvy z důvodu, že Dodavatel chybu neodstranil ve lhůtě 30 dnů od výzvy Objednatele aby tak učinil.

d) používat Službu způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém je Služba Odběratelem používána;

e) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby;

f) používat Službu v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Poplatku za užívání.

Odběrateli nevznikají uzavřením Smlouvy žádná práva k ochranným známkám Dodavatele nebo třetích osob.

V případě porušení některého ustanovení uvedeného v tomto bodě ze strany Odběratele je Dodavatel oprávněn přerušit poskytování služby ve lhůtě 10 dnů od výzvy Dodavatele, aby tak učinil. Tím není dotčen nárok Dodavatele na náhradu škody.

4. Poplatek za užívání a platební podmínky

Za používání placených součástí Služby se Odběratel zavazuje zaplatit Dodavateli poplatek. Odběratel je srozuměn s tím, že povinnost platit Poplatek za užívání není vázáná na faktické využívání Služby ze strany Odběratele v příslušném předplaceném období ani na rozsahu tohoto využívání.

Zaplacením Poplatku za užívání Odběratel získává právo užívat placené součástí Služby. Poplatek za užívání se určuje dle aktuálního platného ceníku Služby umístěného na stánkách serveru Dodavatele. Zaplacením Poplatku za užívání Odběrateli vznikne právo používat placené součástí Služby v souladu se Smlouvou po dobu řádně uhrazeného poplatku za užívání. Na Služby u nichž je to v ceníku uvedeno se povinnost zaplatit Poplatek za užívání nevztahuje.

Poplatek za užívání je splatný na základě faktury vystavené vždy prvním dnem účtovacího období se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Faktury bude Dodavatel zasílat Odběrateli elektronickou cestou na adresu uvedenou při registraci, případně nastavenou v administraci Služby. Nepodaří-li se však doručit Odběrateli fakturu na tuto adresu, má se za to, že faktura byla Odběrateli řádně doručena třetím dnem od odeslání.

V případě prodlení Odběratele s placením Poplatku za užívání je Dodavatel oprávněn pozastavit Odběrateli přístup ke Službě.

Pozastavením přístupu ke Službě není dotčena platnost uživatelského jména nebo hesla Odběratele. Informace uložené Odběratelem při používání Služby na serveru Dodavatele zůstanou po dobu pozastavení přístupu k Software zachovány. Odběratel se však nadále nemůže na svůj účet v rámci Služby přihlásit ani přistupovat k uloženým datům. Přístup ke Službě bude Odběrateli opětovně povolen po celkovém uhrazení dlužného Poplatku za užívání.

Nebude-li dlužný Poplatek za užívání uhrazen Odběratelem do třiceti (30) dní od splatnosti faktury, je Dodavatel oprávněn účet Odběratele v rámci Služby smazat, a to i s veškerými daty, které na něj Odběratel uložil. Smazáním uživatelského účtu Odběratele není dotčena povinnost Odběratele uhradit Dodavateli dlužný Poplatek za užívání do dne pozastavení přístupu ke Službě.

5. Další práva a povinnosti

Odběratel souhlasí s tím, aby Dodavatel shromažďoval a užíval technické informace o konfiguraci shromážděné v souvislosti s poskytováním Služby. Tyto informace je oprávněn užít výlučně ke zlepšení Služby, poskytnutí služeb přizpůsobení Služby dle požadavků Odběratele a ke komunikaci související s užíváním Služby.

Odběratel bere na vědomí, že software Služby může obsahovat technické prostředky, které zabraňují nezákonnému použití Služby nebo jejího použití v rozporu se Smlouvou.

Odběratel je oprávněn užívat Služby pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje ke Službě je Odběratel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Odběratel za veškeré škody, které budou Dodavateli nebo dalším Odběratelům Služby zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.

Odběratel může převést práva z této Smlouvy na jiného Odběratele jen se souhlasem Dodavatele a v případě, pokud nový Odběratel výslovně prohlásí, že přebírá všechna práva a povinnosti, které má podle těchto smluvních podmínek původní Odběratel.

Odběratel souhlasí s tím, aby Dodavatel přenášel, zpracovával a uchovával údaje, které umožní identifikaci Odběratele. Odběratel dále souhlasí s tím, aby Dodavatel svými prostředky kontroloval, zda Odběratel používá Službu v souladu s ustanoveními těchto smluvních podmínek.

Odběratel bere na vědomí, že je Dodavatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit chod Služby z důvodu plánovaných odstávek serveru kvůli údržbě tohoto serveru a to tak, že odstávka serveru z důvodu jeho údržby:

a) bude provedena vždy v nočních hodinách, tedy v době od 21,00 do 06,00 hodin, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody,

b) odstávka serveru dodavatele z důvodu údržby serveru bude vždy nejméně tři (3) dny předem zveřejněna na serveru Dodavatele nebo oznámena Odběrateli emailem.

6. Ochrana údajů a informací

Dodavatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o Odběrateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Dodavatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy. Dodavatel zaručuje Odběrateli ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy, a to zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Veškeré údaje a informace, které Dodavatel získá od Odběratele v souvislosti s předmětem Smlouvy, jsou považovány za důvěrné a Dodavatel se zavazuje je chránit před zneužitím a nepředávat je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Dodavatele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Odběratel uděluje po dobu platnosti této Smlouvy Dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Odběratel souhlasí s tím, že Dodavatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uvedené v registraci obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby.

7. Odpovědnost za škodu, omezení ručení

Odběratel bere na vědomí, že Služba je poskytovaný Dodavatelem „jak je“, bez záruky jakéhokoliv druhu v míře dovolené aplikovatelnými zákony. Dodavatel neposkytuje jakékoliv prohlášení nebo záruky, především ne záruky vhodnosti pro konkrétní účel. Neexistuje žádná záruka ze strany Dodavatele, že funkce, které obsahuje Služba, budou vyhovovat požadavkům Odběratele, nebo že provoz Služby bude nerušený a bezchybný. Odběratel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Služby pro dosažení jím zamýšlených výsledků a za instalaci, používání a výsledky, které se Službou dosáhne.

V maximální míře, jakou dovoluje aplikovatelné právo, Dodavatel nezodpovídá za jakýkoliv ušlý zisk, nebo ztrátu dat, nebo za náklady vynaložené na obstarání náhradního zboží nebo služeb, za majetkové škody, za osobní újmu, za přerušení podnikání, za ztrátu obchodních informací, ani za jakékoliv speciální, přímé, nepřímé, trestní, speciální nebo následné škody, vzniklé používáním nebo nemožností používat Službu, a to i v případě, že Dodavatel byl uvědomen o možnosti takovýchto škod. V případech, kdy aplikovatelné právo nedovoluje vyloučení odpovědnosti, ale dovoluje omezení odpovědnosti, je odpovědnost Dodavatele omezená do výše ceny, kterou Odběratel zaplatil za Službu v období jednoho roku předcházejícího vzniku škody.

 

Dodavatel zejména není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Dodavatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Dodavatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména:

- stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami,

- teroristický útok,

- války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení,

- živelné pohromy jako jsou úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy,

- události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

Dodavatel nenese odpovědnost za neúmyslné výpadky provozu serveru, které jsou technického charakteru, je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby a o výpadku serveru informovat Odběratele prostřednictvím serveru Dodavatele nebo emailem, to však pouze v případě, že výpadek bude delší než 2 hod.

8. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Dodavatel i Odběratel mají právo jednostranně vypovědět Službu bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou, jež počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi.

V případě ukončení smluvního vztahu má Dodavatel povinnost účet Odběratele v rámci Služby smazat, a to i s veškerými daty, které na něj Odběratel uložil.

Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy též odstoupit svým jednostranným prohlášením, poruší-li Odběratel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu ze Smlouvy nebo z těchto smluvních podmínek, zejména použije-li Službu způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi vyplývajícími Odběrateli z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Odběrateli. Pro doručování odstoupení od Smlouvy Odběrateli platí obdobně ustanovení článku 4. těchto smluvních podmínek o doručování faktur.

9. Změny smluvních podmínek

Dodavatel je oprávněn smluvní podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných smluvních podmínek, Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách www.targetty.com a to nejpozději třicet (30) dní před datem účinnosti takové novelizace. Neprojeví-li Odběratel do třiceti (30) dní po zveřejnění novelizace písemně výslovný nesouhlas s novelizovanými smluvními podmínkami a užívá-li nadále Službu, stává se nové znění smluvních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci smluvních podmínek.

10. Závěrečná ujednání

Není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, řídí se vztahy ze Smlouvy vzniklé českým právem. Odběratel souhlasí, že k řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků ze Smlouvy vůči Dodavateli nebo sporů a nároků souvisejících s používáním Služby je příslušný Okresní soud v Ostravě a výslovně souhlasí s výkonem jurisdikce tímto soudem.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek. Ta zůstanou platná a vykonatelná podle podmínek v nich stanovených. Smlouva mezi Odběratelem a Dodavatelem představuje jedinou a úplnou dohodu vztahující se k Služby, a plně nahrazuje jakékoliv předcházející dohody a závazky týkající se Služby.

V Ostravě dne 1. června 2013

Uniwise s.r.o.

Napiš komentář

Musíte se přihlásit, abyste mohli komentovat.Než začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.