Planning solution for CPI PG

Společné řešení firem Clever Decision a Uniwise realizované pro společnost CPI Property Group,
přední realitní skupinu, zabývající se investicemi a správou nemovitostí ve střední Evropě. Skupina spravuje majetek v hodnotě přesahující 123 miliard korun, a řadí se tak do čela nejvýznamnějších středoevropských investorů v oblasti nemovitostí.

Řešení umožňuje plánovat pro více jak tisíc nemovitostí ve stovkách společností finanční toky, detailní náklady a výnosy včetně tržeb z nájmů desítek tisíc pronajímaných jednotek. Na procesu plánování se podílí 500 uživatelů z řad manažérů a finančních kontrolérů. Jejich činnost řídí workflow, které umožňuje zabezpečit plynulý proces tvorby a schvalování plánů v několika úrovních od detailních plánů až po konsolidovaný plán celé skupiny. Group Report poskytuje ucelený pohled na skupinu jako celek přes všechny typy nákladů, státy a oblasti podnikání.

Systém umožňuje celé skupině vytvářet 5-letý strategický výhled, detailní roční budget a operativní forecasty v průběhu roku, na které se skládá známa skutečnost a průběžně zpřesňovaný plán na další kvartály.

Řešení poskytuje uživatelům komfort práce v prostředí Microsft Excel. Veškerá data jsou však uložená v databázi Microsoft SQL. Ta poskytuje robustní prostředí pro uložení dat, zabezpečení přístupových práv a v neposlední řadě výkon pro zpracování náročných datových transformací.

Nové řešení plánování přineslo společnosti CPI

  Zavedení procesu kontinuálního plánovacího cyklu aktualizace forecastů, budgetů a strategických plánů. Kontinuální proces mohl být nastartován díky tomu, že všechny typy plánů sdílí data a nevyžadují od uživatelů opakované vkládání hodnot.
  Řízený proces plánování prostřednictvím workflow. Řešení poskytuje vždy aktuální informaci o stavu zpracování a řídí proces několikastupňového schvalování plánů. To umožňuje efektivně řídit proces a zapojit do plánování velký počet uživatelů.
  Zapojení velkého počtu uživatelů podílejících se na plánování umožňuje další rozvoj plánovacího procesu a detailnější plánování.
  Automatizace poměrně složitých procesů transformace dat umožňuje rychle získat informaci o celkových hodnotách plánů, což dává rychlou zpětnou vazbu pro korekce v plánu a jeho optimalizaci.
  Modelování umožňuje ověření hypotéz a dopadu rozhodnutí. Systém zabezpečuje plynule zpracování dat. Díky tomu jakákoliv změna detailního plánu či globálního parametrů projde procesem všech transformací, promítne se okamžitě do konsolidovaného výsledku a může tak být ověřen její dopad na skupinu jako celek.
  Modul strategického plánování umožňující rychlé predikce dopadu plánovaných a zvažovaných akvizic do hospodaření celé skupiny
  Integrace všech dat do jednotného datového skladu zároveň umožnila jejich flexibilní online využití a výrazné zrychlení dodávání podkladů externím partnerům skupiny (investoři, banky, auditoři, dozorové orgány, atd.), čímž se v konečném důsledku výrazně zvýšila kredibilita celé skupiny CPI PG

Návratnost investice do řešení Targetty je v řádech měsíců.

Je to dáno faktem, že do procesu plánování je zapojen velký počet uživatelů a jednalo se o činnost nesoucí velkou režií v procesu přípravy dat, organizace postupu a konsolidace výstupů. Při hodnocení návratností investice bylo kalkulováno z řadou faktorů, řada z nich je spojena především se zásadní změnou v plánování a tím i řízeni celé skupiny podniků:

  Aktuální informace o vývoji podnikání a potencionální konkurenční výhoda, kterou to přináší
  Přesnější řízení cash-flow a optimalizace úvěrování má v oblasti investování do nemovitosti zásadní dopad na podnikání
  Úspora pracnosti činností při přípravě, organizaci a zpracování plánů
  Úspora nákladů na IT infrastrukturu
  Cenové dostupné licence Targetty v porovnání s jinými produkty v této oblasti
Článek publikován 10. 9. 2018. Zpátky do blogu
Komentáře uzavřenyNež začnete s plánováním


přečtěte si 10+1 naprosto nezbytných otázek a odpovědí o principech plánování.

Informace o zpracování osobních údajů.